ALGEMENE VOORWAARDEN van Marin Elsen


Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Marin Elsen verstaan: Marin Elsen, gevestigd te Rooiakker 15, 4851 AH Ulvenhout. Onder cursist wordt verstaan, de natuurlijke persoon, die deelneemt aan een cursus, georganiseerd en uitgevoerd door Marin Elsen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Marin Elsen en de cursist waarop Marin Elsen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de cursist van het inschrijfformulier van Marin Elsen.

Artikel 3 – Annulering cursist

3.1 In een geval van annulering door de cursist binnen 2 weken voor aanvang van de cursus, blijft deze 60% van het totaalbedrag verschuldigd.

3.2 In een geval van annulering door de cursist binnen 1 week voor aanvang van de cursus, blijft deze 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

Dit in verband met de huur van de ruimte en het voorkomen van onnodig afzeggen van andere geïnteresseerden.

Artikel 4 – Annulering Marin Elsen

4.1 In een geval van annulering van een cursusdatum door Marin Elsen zal in onderling overleg getracht worden de cursus te verzetten. Indien dit niet mogelijk is heeft de cursist recht op restitutie.

4.2 De cursus vindt alleen doorgang bij voldoende animo. Is er onvoldoende animo, dan zal de cursus geannuleerd worden en heeft de cursist recht op restitutie van het aanbetaalde bedrag.

Artikel 5 – Verzuiming cursist

5.1 Wanneer de cursist niet komt opdagen op de afgesproken cursusdatum, vindt geen restitutie plaats.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Marin Elsen is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Marin Elsen.

Indien er geschilderd zal worden, adviseert Marin Elsen om een short te dragen of kleding waar verf op mag komen.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1 Marin Elsen behoudt het auteursrecht op het door Marin gebruikte voorbeeldmateriaal. De cursist is niet gerechtigd (gedeeltes uit) het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren, of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8 – Honorarium en betaling

8.1 Het honorarium is inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 Tenzij anders is overeengekomen, dienen declaraties uiterlijk aan het begin van de eerste cursusdag te zijn voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na het verstrijken van deze termijn is de cursist onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de cursist over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.